Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՍԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ (ՑԱՆԿԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (վերնագիրը լրաց. 22.06.12 N 763-Ն) (21 օգոստոսի 2003 թվականի N 1129-Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 16-Ի N 854-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 17-Ն, «14» մայիս 2013թ.)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի «Ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի ցանկը հաստատելու մասին» ԹԻՎ 22-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (13 մայիսի 2013 թ. N 16-Ն)

"Բժշկական հաստատություններում (հիվանդանոցներ) դեղերի և բժշկական նշանակության այլ ապրանքների ձեռք բերման ստացման, պահպանման, հաշվառման և բաշխման կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.12.2005թ. N 1391-Ն հրամանը

"Բժշկական հաստատություններում (արտահիվանդանոցային ծառայություններ մատուցող) դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռք բերման, բաշխման, պահպանման և հաշվառման կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.01.2007թ. N 121-Ն հրամանը

"Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման կարգը և դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության վարձի չափերը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 25.04.2001թ. N 347 որոշում

"Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության կարգը, Պետական գրանցման հավաստագրի ձևն ու նկարագիրը, Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված դեղերի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 07.02.2006թ. N 123-Ն որոշումը

"Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող դեղատոմսային ձևաթղթերը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 14.08.2001թ. N 759 որոշումը

"Մարդասիրական օգնության կարգով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության անունով ստացվող դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների պատվերի ձևավորման, ստացման, հաշվառման և բաշխման գործընթացը կանոնակարգելու մասին" ՀՀ կառավարության 14.10.2004թ. N 1432-Ն որոշումը

"Հայաստանի Հանրապետություն դեղերի և դեղանյութերի ներմուծման և արտահանման կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 20.09.2000թ. N 581 որոշումը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 581 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 308-Ն, 26 փետրվարի 2015թ.)

"Հայաստանի Հանրապետություն դեղերի և (կամ) դեղանյութերի ներմուծման կամ արտահանման հավաստագիր տալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 10.10.2002թ. N 662 հրամանը