Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱ ԿԱՆՈՆՆԵՐ / Գիտամեթոդական բյուլետեն

Հայաստանում գերդեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների կարեկցական բուժման ծրագրի ներդրում և իրականացում

Տուբերկուլոզի համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանում 2012 թվականի ընթացքում

ՀՀ-ՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԵՎ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿ ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

ՄՈՐԻՑ ԵՐԵԽԱՅԻՆ ՄԻԱՎ-Ի ՓԱԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ԲՈՒԺՄԱՆ, ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի, ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ և ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԴԵՐԸ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ՀԱԿԱԶԴՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

ՀՀ-ում ՏՍՏ-ՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐՈՒՄ ՄԻԱՎ-Ի ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԻՍԿԱՅԻՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 2002-2007ԹԹ.

ՀՀ-ում ՏՍՏ-ՆԵՐԻ ԵՎ ԿՍԿ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԻԱՎ-Ի ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

ՀՀ-ՈՒՄ ՏՍՏ-ՆԵՐԻ ԽՄԲԻ ՉԱՓԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՀ-ում ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

15-19 ՏԱՐԵԿԱՆ ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՀ-ում ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏՍՏ-ՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՀ-ում ԿՍԿ-ՆԵՐԻ ԽՄԲԻ ՉԱՓԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ԱՌԱՎԵԼ ԽՈՑԵԼԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՀ-ում ԿՍԿ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺՎՈՂ ԽՄԲԵՐԻ ԵՎ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄՈՐԻՑ ԵՐԵԽԱՅԻՆ ՄԻԱՎ-Ի ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ և ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՄԱՎՈՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏ¬ՎՈՒԹ¬ՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԱԳ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ

ՏՍՏ-ՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ՆՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՄԻԱՎ-ՈՎ ԱՊՐՈՂ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՎ-ՈՎ ԱՊՐՈՂ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՎՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՈՐՈՇ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԻԱՎ-ՈՎ ԱՊՐՈՂ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ և ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ԵՎ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱՏԵՆՏ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱԿԱՌԵՏՐՈՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԱՐՏԱՃԱՆԱՉ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ