Հայաստանի Հանրապետության
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / Արդյունքներ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ կայացած քաղաքացիների ընդունելության

ք.Երևան 14.02.2017թ.Մասնակիցներ`  ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարներ

ՀՀ առողջապահության նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությանը ներկայացան 7-ը՝ բոլորը բուժական հարցերով: Հանձնաժողովը քննարկեց բարձրացված հարցերը, որոշում կայացվեց 3-ին աջակցել, 3-ին տրվեց պարզաբանում, 1-ը մերժվեց:   ՀՀ առողջապահության նախարար`                                          
ԼԵՎՈՆ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ